VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden, privacy & cookiebeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voorwaarden van YUKABUKA | Om te downloaden klik HIER

Inhoudsopgave:

1. Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.yukabuka.com van:
Yukabuka Products
Rietzangerstraat 9
2496 MK Den Haag
Nederland
E-mail: info@yukabuka.com
Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken stemt u in met de bepalingen van deze disclaimer.

2. Informatie op de website

Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers en gebruikers van deze website en bij de bronnen die wij raadplegen voor deze informatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat de op deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en actueel is noch dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor lijdt.

Daarnaast is de informatie op deze website uitsluitend indicatief en behouden wij ons het recht voor de op/via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van deze disclaimer – zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het verdient dus aanbeveling periodiek na te gaan of de op/via deze website aangeboden informatie en/of de disclaimer is gewijzigd. U kunt aan de informatie op deze website bovendien geen rechten ontlenen.

3. Websites van derden

Verder kunt u op deze website links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg door ons zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de inhoud en kwaliteit van de op die websites aangeboden producten en/of diensten. Wij zijn derhalve nooit aansprakelijk voor de gevolgen – van welke aard en omvang dan ook – die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van (de informatie op) deze websites en/of links.

4. Merk

Wij behouden ons het recht voor bij inbreuken op/gelijkenissen met een procedure te starten, zonder voorafgaande mededeling aan degene die inbreuk maakt op ons merk.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op/voortvloeien uit de op deze website aanwezige teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. (content) behoren toe aan ons of eventuele derden, zoals de ontwerper van deze website. Voornoemde teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. mogen dus niet zonder onze schriftelijke toestemming/de schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden  gekopieerd of gebruikt dan wel openbaar worden gemaakt buiten deze website, behoudens het afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Indien u handelt in strijd met deze bepaling, bent u aansprakelijk voor alle schade die wij hierdoor lijden
en zullen wij juridische stappen ondernemen.

6. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van/in verband met deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY & COOKIES
De verwerking van persoonsgegevens door YUKABUKA

Inhoudsopgave:

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Yukabuka verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. YukaBuka slaat naam, adres, telefoonnummer en Email adres gegevens op van onze klanten. Deze gegevens worden op de harde schijf opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettelijk is toegestaan en nodig is voor de belasting.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yukabuka.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel

Yukabuka verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Yukabuka neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yukabuka ) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yukabuka bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Yukabuka verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Yukabuka gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yukabuka en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yukabuka com

Yukabuka wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yukabuka neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yukabuka.com

Contact

Neem voor vragen contact op met Yukabuka. Heeft u interesse om dealer te worden, meld u dan aan via het contactformulier.

Bel

Klik op dealers 

Adres

Yukabuka Products
Den Haag, Nederland

Pin It on Pinterest

Vind je Yukabuka leuk?

Deel dit dan met je vrienden!